Vanuit verschillende invalshoeken werd er tijdens het arbeidsmarktsymposium van 4 juni belicht hoe we als regio aan de slag kunnen met de uitdagingen en kansen op onze regionale arbeidsmarkt. Ruim 150 deelnemers tekenden present in De Oude Melkerij te Gits.

Wat doet een regio…
•    Met de laagste werkloosheidsgraad en de hoogste werkzaamheidsgraad van Vlaanderen?
•    Waar de industrie nog steeds 1 op de 3 jobs voor zijn rekening neemt?
•    Met een werkzoekendenpopulatie die voor meer dan 70% uit 'kansengroepen' bestaat?
•    Met een groter aandeel 15 tot 24-jarigen in vergelijking met vele andere regio's in Vlaanderen?
•    Met de arbeidsmarktuitdagingen van vandaag en morgen (vergrijzing, loopbaanbeleid, werkbaar werk, combinatie arbeid-privé, knelpuntvacatures, etc)?

Tijdens zijn gesmaakte proloog schetste SERR-voorzitter Marc Demaeght op zijn manier de zin van deze themadag en de noodzaak tot het uitwerken van een regionaal actieplan. Daarna kwam Prof. Dr. Geert Van Hootegem aan het woord die een bijzonder interessante insteek leverde over hoe we “arbeid” anders kunnen organiseren om zo meer “werkgoesting” te creëren.

Verder volgden er nog 2 panelgesprekken omtrent de 4 arbeidsmarkt-prioriteiten waar MIDWEST 2020 wil op inzetten: integreren en activeren van kansengroepen, loopbaanbeleid, samenwerking onderwijs-arbeidsmarktactoren en organisatievernieuwing. Franky Roels (ABVV), Mario Snaet (ACV), Manu De Meester (UNIZO) en Jos Claeys (VOKA) gaven hier namens de sociale partners hun visie op.

Een 2de panelgesprek zoomde in op enkele projecten die de 4 arbeidsmarkt-prioriteiten mooi illustreren: Bart Marichal over Buurt en Co, Rik Hostyn over de Techniekclub, Veerle Breemeersch over TechnoTielt, en Dirk Cornelis over zelfsturende cellen in De Spil.

Na een gezamenlijke avondlunch was het tijd voor het echte werk: Met het oog op het concretiseren van de 4 arbeidsmarktprioriteiten had de SERR na een intensief proces 8 projectideeën geselecteerd. Teneinde deze projectideeën op hun merites te kunnen beoordelen (en waar mogelijk/zinvol verder te verfijnen en concreet te maken), werd een bijeenkomst van 5 werkgroepen (multidisciplinair samengesteld) voorzien om, naargelang het thema van de werkgroep, na te denken over de zin of onzin deze projectideeën:
•    Kansengroepen toeleiden naar het NEC en de sociale economie.            
•    De potentiële arbeidsreserve en mogelijkheden inzake regionale arbeidsmarktmobiliteit in kaart brengen.        
•    Een allesomvattende jongerenbeurs ontwikkelen.    
•    Een infomarkt omtrent loopbaanbeleid voor arbeidsmarktactoren organiseren.    
•    Een regionale infosite (www.midwest.be) uitbouwen (mbt leven, ondernemen, werken en leren).
•    Een promotiecampagne omtrent regionale tewerkstellingstroeven op touw zetten.    
•    Mentorschap en werkplekleren promoten in de regio.    
•    Organisatievernieuwing stimuleren in de regio.    

Op basis van de input van de 85 werkgroepleden heeft de SERR tijdens het najaar van 2014 een concreet actieplan uitgewerkt ten behoeve van de regionale arbeidsmarkt in Midden-West-Vlaanderen.